Disclaimer

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op allesin1info.nl aan u aanbieden.

Aansprakelijkheid 

Allesin1info.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande mededeling.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van allesin1info.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij allesin1info.nl.

Websites van derden

Allesin1info.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via links verwijzen (websites van derden).